1- Điều kiện sử dụng dịch vụ:

Máy điện thoại có chức năng MMS và đã được cài đặt đúng, đủ các thông số sử dụng MMS. Nếu trên máy chưa cài đặt cấu hình dịch vụ MMS khách hàng soạn tin: MMS gửi 333

Dịch vụ GPRS được kích hoạt trên SIM, nếu thuê bao chưa được kích hoạt dịch vụ GPRS đề nghị khách hàng soạn tin: GPRS ON gửi 333

2 – Các cách thức gửi tin nhắn MMS:

Để gửi tin nhắn MMS, bạn sẽ sử dụng một trong các cách sau:

Gửi từ điện thoại có MMS tới điện thoại có MMS

Gửi từ điện thoại có MMS tới địa chỉ email

Gửi email tới máy thông qua MMS

Gửi từ trang web tới máy thông qua MMS

3- Hướng dẫn cài đặt dịch vụ:

Để cài đặt tự động cấu hình MMS, soạn tin: MMS gửi 333 khi hệ thống gửi về bản tin cấu hình yêu cầu nhập mã PIN nhập là 1111 rồi lưu lại và gửi một bản tin mms đi là có thể sử dụng được dịch vụ.