Hướng dẫn điện thoại Phổ Thông chuyển đổi danh bạ từ 11 số – 10 số trên ứng dụng My VNPT